ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
Employer Tools
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : Senior Engineering,Project Manager,Civil and Mechanical work.
2. สาขาอาชีพหลัก : ภูมิศาสตร์/แผนที่-สำรวจ/GIS
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

ไม่ระบุ

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 43 ปี
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 74 กิโลกรัม
สถานภาพ : สมรส
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระ สาขาวิชา : วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
วุฒิ : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม)
ปีการศึกษาที่จบ : 2551 เกรดเฉลี่ย : 3.22
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง)
วุฒิ : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)
ปีการศึกษาที่จบ : 2547 เกรดเฉลี่ย : 3.48
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2545

ถึง

มิถุนายน 2552

บริษัท :

InterWorldNetwork Co.,Ltd.

ที่อยู่ติดต่อ :

8 Interworld Building, Ramintra Rd, Kannayao, Bangkok.

ตำแหน่ง :

Asst. Manager, Construction Dept.

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - จัดทำปริมาณงานและราคาเพื่อเสนอราคางานลูกค้า
  - จัดบุคลากรเข้าทำงานหน้างาน
  - จัดทำแผนงานหลักด้วย MS Project
  - ควบคุมดูแลงานให้เป็นไปตามแผนงานของหน่วยงาน
  - แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่าง ๆ ของหน่วยงาน
  - จัดทำ COST CONTROL เพื่อควบคุมต้นทุนการดำเนินการของโครงการ
  - ติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าของ ตัวแทนเจ้าของ ที่ปรึกษาโครงการ เรื่องรายละเอียดต่าง ๆ ของงานเพื่อให้ผลงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในสัญญาของโครงการ
  - ควบคุมดูแลการจัดหาวัสดุต่าง ๆ เข้าหน่วยงาน
  - ติดต่อจ้างเหมาผู้รับเหมารายย่อย ผู้รับเหมางานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - จัดทำเอกสารส่งงวดงาน ทำการส่งงวดงาน แก่ผู้ว่าจ้าง
  -Build to Up grade Cleanroom Sony Bangka-di, Philips Laksi, PCTT Prachinburi, NXP Laksi etc.
  - และสามารถควบคุมดูแลงานระบบห้องสะอาด (Clean room, Air condition, Plumbing, Fire Protection and Utility)


ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2533

ถึง

เมษายน 2545

บริษัท :

Taikisha (Thailand) Co.,Ltd.

ที่อยู่ติดต่อ :

9th Floor Thaniya Bldg, 62 Silom Rd, Bangruk, Bangkok.

ตำแหน่ง :

Project Site Engineer, Construction Dept.

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - จัดทำปริมาณงานและราคาเพื่อเสนอราคาลูกค้า
  - จัดบุคลากรเข้าทำงานหน้างาน
  - จัดทำแผนงานหลักด้วย MS Project
  - ควบคุมดูแลงานให้เป็นไปตามแผนงานของหน่วยงาน
  - แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่าง ๆ ของหน่วยงาน
  - จัดทำ COST CONTROL เพื่อควบคุมต้นทุนการดำเนินการของโครงการ
  - ติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าของ ตัวแทนเจ้าของ ที่ปรึกษาโครงการ เรื่องรายละเอียดต่าง ๆ ของงานเพื่อให้ผลงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในสัญญาของโครงการ
  - ควบคุมดูแลการจัดหาวัสดุต่าง ๆ เข้าหน่วยงาน
  - ติดต่อจ้างเหมาผู้รับเหมารายย่อย ผู้รับเหมางานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - จัดทำเอกสารส่งงวดงาน ทำการส่งงวดงาน แก่ผู้ว่าจ้าง
  ได้แก่โครงการ Seagate Teparuk, RS Tower Ratchada, Philips Laksi Bldg C
  Seagate Wellgrow, Takata-Yoshino-Siam Nastech Wellgrow,
  Ford-Mazda-Bridgestone Eastern Seaboard, IBM 304 Inds,
  Fujisu Navanakorn, Philips Laksi Bldg E etc.
  - และสามารถควบคุมดูแลงานระบบห้องสะอาด (Clean room, Air condition, Plumbing, Fire Protection and Utility)

อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2544

ถึง

พฤศจิกายน 2544

สถาบันอบรม :

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และอนามัยในการทำงาน

หลักสูตร :

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
30 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
35 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  -Computer program Word, Excel, PowerPoint, AutoCad

  Basic knowledge on ISO 9001 and internet

  -สามารถทำงานระบบแอร์ ระบบดับเพลิง และระบบห้องนำได้

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  - จัดทำปริมาณงานและราคาเพื่อเสนอราคาลูกค้า

  - จัดบุคลากรเข้าทำงานหน้างาน

  - จัดทำแผนงานหลักด้วย MS Project

  - ควบคุมดูแลงานให้เป็นไปตามแผนงานของหน่วยงาน

  - แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่าง ๆ ของหน่วยงาน

  - จัดทำ COST CONTROL เพื่อควบคุมต้นทุนการดำเนินการของโครงการ

  - ติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าของ ตัวแทนเจ้าของ ที่ปรึกษาโครงการ เรื่องรายละเอียดต่าง ๆ ของงานเพื่อให้ผลงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในสัญญาของโครงการ

  - ควบคุมดูแลการจัดหาวัสดุต่าง ๆ เข้าหน่วยงาน

  - ติดต่อจ้างเหมาผู้รับเหมารายย่อย ผู้รับเหมางานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  - จัดทำเอกสารส่งงวดงาน ทำการส่งงวดงาน แก่ผู้ว่าจ้าง

  ได้แก่โครงการ Seagate Teparuk, RS Tower Ratchada, Philips Laksi Bldg C

  Seagate Wellgrow, Takata-Yoshino-Siam Nastech Wellgrow,

  Ford-Mazda-Bridgestone Eastern Seaboard, IBM 304 Inds,

  Fujisu Navanakorn, Philips Laksi Bldg E etc.

  - และสามารถควบคุมดูแลงานระบบห้องสะอาด (Clean room, Air condition, Plumbing, Fire Protection and Utility)บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...